นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีหลังจากวันที่สั่งซื้อจากร้านค้าหรือ 18 เดือนหลังจากสินค้าส่งออกจาก บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรืออันไหนที่มาถึงก่อน
 2. สินค้าจะได้รับการรับประกันสูงสุด 18 เดือนหลังจากสินค้าส่งออกจากบริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Product Warranty Registration : https://support.cbcinter.com/product-registration/
 3. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  3.1 มีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อม หรือโยกย้ายชิ้นส่วนใดๆของเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน
  3.2 การใช้งานผิดวิธีไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานหรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เจตนาทำให้เครื่องเสียหาย
  3.3 การเสียหายอันเกิดจากการขนส่งการเคลื่อนย้าย หรือเหตุสุดวิสัย เช่นไฟไหม้ เหตุจาก
  การจราจรหรือเหตุจากภัยธรรมชาติ
  3.4 อาการเสียอันเนื่องจากเหตุอื่นอันไม่ได้เกิดจากคุณภาพอะไหล่หรือเทคนิคการผลิต
  จากโรงงาน
  ***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งในการรับบริการ